ดาวน์โหลดคำสั่งต่างๆ


downloads-icon592/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560


downloads-icon648/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ PRE O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560


downloads-icon677/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560


 

Advertisements